نمونه سوالات پیام نور
به فایل سون خوش آمدید

جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.

منو كاربري
تبلیغات

سیلویکا

Image result for ‫سیویلیکا‬‎

نرم افزار آموزشی شهاب

فایل های بیشتر
آمار
تعداد دانلود فايل : 0 دانلود
امتیاز فایل : 0 امتیاز
بازدید : 162 مرتبه
گزارشات سايت

فايل هاي رايگان:
    1,657 فايل
فایل های غیر رایگان :
    5,458 فايل
فایل های ويژه:
    204 فايل
مجموع كاربران ويژه :
    0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
    4,941 كاربر
adsads
انگیزه پیشرفت سطح سواد شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
انگیزه پیشرفت سطح سواد شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
تاریخ ارسال : 22 /02 /1395
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,علوم تربیتی,روانشناسی,علوم اجتماعی
حجم فایل : 416.92 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 120 صفحه
امتیاز : 0
قیمت : 8,500 تومانتوضیح :

سطح سواد شغل و وضعیت اقتصادی پدر با پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان
درآمد پدر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ارتباط پیشرفت دانش آموزان و سواد

 

فهرست مطالب
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه1
بيان مسئله پژوهش3
سؤالات پژوهش 4
فرضيه‌هاي پژوهش4
اهميت موضوع5
اهداف پژوهش7
تعاريف:  الف)تعاريف مفهومي8
ب)تعاريف عملياتي9

فصل دوم : پيشينه پژوهش( نظري و تجربي)
الف) پيشينه نظري
انگيزش رفتار11
نظريه‌هاي انگيزش13
1) نظريه ارگانيسمي مازلو13
2)نظريه زيست، بقا، وابستگي و رشد16
3) نظريه نيازهاي آشكار17
انگيزه پيشرفت18
خاستگاه‌هاي انگيزه پيشرفت19
مباني نظري انگيزه پيشرفت20
1) نظريه برنارد واينر24
2) نظريه جان اتكينسون24
3) نظريه اسپنس و هلمريچ26
4) نظریه پارسونز26
همبستگي‌هاي شخصيت 27
روابط متقابل والدين و فرزندان29
بررسي عوامل مؤثر در انگيزه پيشرفت30
الف) اقتصاد خانواده 31
ب) شغل والدين32
ج) سواد والدين34
فاكتورهاي مهم براي پيشرفت35
آموزش انگيزه پيشرفت37

ب) پيشينه تجربي
1 – تحقيقات انجام شده در خارج از ايران38
2 – تحقيقات انجام شده در ايران41
فصل سوم : روش پژوهش
روش پژوهش46
جامعه آماري46
روش نمونه‌گيري47
حجم نمونه48
ابزار پژوهش48
پايايي و اعتبار آزمون50
روش آماري52
شيوه اجرا52
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
یافته های پژوهش 55
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
بحث و نتيجه‌گيري80
محدوديت‌هاي پژوهشي96
پيشنهادات97
منابع پژوهش98
پیوست ها

 

فهرست جدول ها
جدول 1ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی نمرات انگیزه پیشرفت پسرـ گروه اول 57
جدول 2ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی نمرات انگیزه پیشرفت پسرـ گروه دوم 57
جدول3ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی نمرات انگیزه پیشرفت پدرـ گروه اول58
جدول 4ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی نمرات انگیزه پیشرفت پدرـ گروه دوم58
جدول 5ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی  عملکرد تحصیلی ـ گروه اول59
جدول 6ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی عملکرد تحصیلی ـ گروه دوم59
جدول 7ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی شغل پدر 62
جدول 8ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی سطح سواد پدر63
جدول 9ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی درآمد پدر64
جدول 10ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی بودجه به آموزش65
جدول11ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی تأمین مخارج آموزشی66
جدول 12ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی انجام کارهای درآمدزا67
جدول 13ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی کمک در انجام تکالیف درس68
جدول 14ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی ارزش برای ادامه تحصیل69
جدول 15ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی نگرش مثبت به دانش اندوزی70
جدول 16ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی ادامه شغل پدر71
جدول 17ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی منزلت اجتماعی شغل پدر72
جدول 18ـ4ـ توزیع فراوانی و درصدی تحقیر بین دوستان بخاطر شغل پدر73
جدول 19ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه اول 74
جدول 20ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه دوم 74
جدول 21ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلیگروه اول75
جدول 22ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی ـ گروه دوم 75
جدول 23ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و عملکرد تحصیلی پسر ـ گروه اول76
جدول 24ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی ـ گروه دوم76
جدول25 ـ4 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر ـ گروه اول77
جدول26 ـ4 ـ ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر ـ گروه دوم77
جدول 27ـ4ـ ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر ـ گروه اول78
جدول 28ـ4ـ ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر ـ گروه دوم 78
جدول 29ـ4ـ ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده ـ گروه اول 79
جدول 30ـ4ـ ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده ـ گروه دوم 79
جدول 1ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه اول82
جدول 2ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه دوم82
جدول 3ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی ـ گروه  اول85
جدول 4ـ 5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی ـ گروه  دوم 85
جدول 5ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و عملکرد تحصیلی پسر ـ گروه اول87
جدول 6ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پدر و عملکرد تحصیلی پسر ـ گروه دوم87
جدول 7ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر ـ گروه اول89
جدول 8ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر ـ گروه دوم89
جدول 9ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر ـ گروه اول 91
جدول 10ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل گروه دوم 91
جدول 11ـ5  ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده ـ گروه اول93
جدول 12ـ5 ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده ـ گروه دوم93

فهرست نمودارها
نمودار 1ـ4 ـ توزیع فراوانی نمرات انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه اول57
نمودار 2ـ4 ـ توزیع فراوانی نمرات انگیزه پیشرفت پسر ـ گروه دوم57
نمودار 3ـ4ـ توزیع فراوانی نمرات انگیزه پیشرفت پدر ـ گروه اول58
نمودار 4ـ4ـ توزیع فراوانی نمرات انگیزه پیشرفت پدر ـ گروه دوم 58
نمودار 5ـ4ـ توزیع فراوانی عملکرد تحصیلی ـ گروه اول 59
نمودار 6ـ4 ـ توزیع فراوانی عملکرد تحصیلی ـ گروه دوم 59
نمودار 7ـ4ـ توزیع فراوانی شغل پدر62
نمودار 8ـ 4ـ توزیع سطح سواد پدر63
نمودار 9ـ4ـ توزیع فراوانی درآمد 64
نمودار 10ـ4ـ توزیع فراوانی بودجه به آموزش65
نمودار 11ـ4ـ توزیع فراوانی تأمین مخارج آموزش66
نمودار 12ـ4ـ توزیع فراوانی انجام کارهای درآمدزا67
نمودار 13ـ4ـ توزیع فراوانی کمک در انجام تکالیف درسی68
نمودار 14ـ4ـ توزیع فراوانی ارزش برای ادامه تحصیل69
نمودار 15ـ4ـ توزیع فراوانی نگرش مثبت به دانش اندوزی 70
نمودار 16ـ4ـ توزیع فراوانی ادامه شغل پدر71
نمودار 17ـ4ـ توزیع فراوانی منزلت اجتماعی شغل پدر72
نمودار 18ـ4ـ توزیع فراوانی تحقیر بین دوستان بخاطر شغل پدر73

 

چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه انگيزه پيشرفت ، سطح مواد، شغل و وضعيت اقتصادي پدر با انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر پايه دوم و سوم هنرستانهاي فني و حرفه اي شهرستان شوشتر در سال تحصيلي 85ـ84 مي باشد. پژوهشي از نوع توصيفي ـ همبستگي ، كه 70 نفر از دانش آموزان پسر و 70 نفر از پدران اين دانش آموزان كه همگي به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس معدل سال گذشته در دو گروه A‌و B‌ جاي داده شده، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش شامل: مقياس انگيزه پيشرفت پرسشنامه توصيف خود گيزلي براي سنجش انگيزه پيشرفت دانش آموزان ، پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس (AMT)‌ براي سنجش انگيزه پيشرفت پدرها و پرسشنامه مشخصات پدر براي بررسي ويژگي ها و نگرشهاي پدر راجع به پيشرفت فرزندانمي باشد. جهت تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و همچنين ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. در اين پژوهش ، براي كليه فرضيه ها سطح معناداري 01/0 تعيين شده است كه تجزيه و تحليل داده ها نشان داد :
1)بين انگيزه پيشرفت پدر و انگيزه پيشرفت پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضريب همبستگي محاسبه شده براي گروه اول 765/0 و گروه دوم 639/0مي باشد)
2)بين انگيزه پيشرفت پسر و عملكرد تحصيلي اش رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضريب همبستگي براي گروه اول 805/0 و گروه دوم 658/0).
3)بين انگيزه پيشرفت پدر و عملكرد تحصيلي پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضريب همبستگي براي گروه اول 399/0 و گروه دوم 415/0)
4)بين انگيزه پيشرفت پسر و سطح سواد پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضريب همبستگي براي گروه اول 745/0 و گروه دوم 461/0).
5)بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 745/0 و برای گروه دوم 461/0 ).
6)بين انگيزه پيشرفت پسر و وضعيت اقتصادي خانواده رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضريب همبستگي براي گروه اول 613/0 و گروه دوم 548/0).

 

مقدمه
خانواده نخستين محيط اجتماعي است كه كودك را تحت سرپرستي و مراقبت قرار مي‌دهد . از اين رو بيش از محيط‌هاي ديگر اجتماعي در رشد و تكامل فرد تأثير دارد و كودك بيش از آن‌كه از اوضاع خارجي متأثر شود تحت تأثير خانواده قرار مي‌گيرد ( شعاري نژاد ، 73) . اثرات و نفوذ خانواده در رشد كودك و نوجوان بي‌شمار است. خويشتن پنداري و احساس ارزشمندي نوجوان ، از نگرشهاي اعضاي خانواده خصوصاً پدر و مادر نسبت به او شكل مي‌گيرد. هرگاه والدين در هر يك از مراحل رشد به كودك مسئوليت در خور توانش بدهند به تدريج درباره خود به عنوان يك فرد قابل اعتماد و شايسته مي‌انديشد . اگر والدين صادقانه به او محبت كنند او دوست داشتن ديگران و مورد علاقه ديگران بودن را ياد مي‌گيرد و بالاخره اگر والدين از اعتماد او نسبت به استقلال يافتن جلوگيري نكنند، او قادر خواهد بود در خلال دوره نوجواني به درجه و ميزان لازم از آزادي دست يابد و به تدريج خود را از آن وابستگي كودكانه رها سازد ( نوابي نژاد ، 80). شرايط خاص مدرسه و چگونگي روابط عاطفي حاكم بر خانواده ، نقش به سزايي در رفتار تحصيلي و پيشرفت كودك و نوجوان دارد ، بنابراين بررسي عوامل موجود در محيط خانواده و تأكيد بر فضاي حاكم بر خانواده به عنوان يكي از عوامل مهم و قطعي و نيز تعيين كننده در عملكرد تحصيلي كودكان و نوجوانان مورد توجه بسياري از تحقيقات اجتماعي مي‌باشند ( پيوند، 71).
والدين نخستين كساني هستند كه كودك از آنها منشاء مي‌گيرد و با آنها در تماس است. اينان عاملان تربيت‌اند و عالي‌ترين نقش را در زمينه پرورش و رشد شخصيت او ايفا مي‌كنند. دامان پدر و مادر نخستين مدرسه كودك است كه شخصيت كودك در آن رنگ مي‌گيرد. كودك در اثر محبت شورانگيزي كه در خانواده از پدر و مادر مي‌بيند مي‌كوشد تا هر چه بيشتر خود را با آنها تطبيق دهد . اهميت خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي  مسئله‌اي غير قابل ترديد است ( قائمي و اميري ، 68).
كامراد  و رابينسن   (1986) نقش والدين را در به وجود آوردن و توسعه رشد شناختي ، عاطفي و اجتماعي در بچه‌ها و همين‌طور ايجاد انگيزه براي پيشرفت در آنها را مورد بررسي قرار دادند . نتايج حاصله نشان مي‌دهد كه والدين در استعداد بخشيدن به فرزندانشان در رابطه با شناخت ، انگيزش ، تشويق ، پشتكار و تجربيات عاطفي مؤثر هستند.
بيان مسئله پژوهش  
پژوهش‌هاي انجام‌شده نشان داده‌اند كه افراد داراي انگيزه‌ي پيشرفت زياد در انجام كارها و ازجمله يادگيري ، بر افرادي كه از اين انگيزه بي‌بهره‌اند، پيشي مي‌گيرند. انگيزش پيشرفت را مي‌توان در بزرگسالي بهبود بخشيد. هنگامي‌كه افراد در رابطه با اهميت انجام دادن كارهاي مهم و درباره موقعيت آينده افراد موفق و درباره راههاي رسيدن به هدف آگاهي داده مي‌شوند،پيشرفت بيشتري از خود نشان مي‌دهند.  گزارش تخلف  |  افزودن به فایل های من | sam200 | تاریخ ارسال : 22 /02 /1395

نظرات کاربران :

نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.
کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این محصول در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این محصول دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً لاگین نمایید.